HPZ - Hrádek potřebuje změny

Letošní rok je rokem volebním - nechcete se přidat a utvářet spolu s námi tvář a ráz našeho města ?

Nebojte se vyjádřit Vaše názory a přání - pojďte se podělit o Vaše sny pro naše město.

Jak se stát členem

Stanovy spolku HPZ! Stáhnout (DOC)

Přihláška do spolku HPZ!  Stáhnout (DOC)

Spolek "Hrádek potřebuje změny! z.s."

STANOVY


PREAMBULE

Vědomi si potřeby zkvalitnění komunikace mezi občany a volenými zástupci občanů města Hrádku nad Nisou, rozhodli jsme se, založit nezávislý a nepolitický spolek:
název: "Hrádek potřebuje změny! z.s."
sídlo: Anglická 121, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČ: 265 87 254

1. Účel spolku "Hrádek potřebuje změny ! z.s."

 • Podpora rozvoje města Hrádku nad Nisou ve všech oblastech ze strany „Hrádek potřebuje změny! z.s.“, dále také spolek.
 • Vytvoření platformy pro diskusi občanů města Hrádku n.N. bez ohledu na politickou příslušnost, s cílem zkvalitnění komunikace mezi občany a zastupitelstvem.
 • Zvýšení možnosti občanů podílet se na rozhodování ve věcech v samostatné působnosti města svými podněty, připomínkami a názory.
 • Zasadit se o přiblížení rozhodování o konkrétních problémech města Hrádku n.N. zpátky k občanům.
 • Prosazování názorů občanů města Hrádku nad Nisou v zastupitelstvu města.
 • Umožnit občanům žijících v okrajových částech města Hrádku nad Nisou přímou účast na správě města z cílem zlepšení životních podmínek v těchto částech města.

Uvedených cílů chce spolek dosahovat zejména:

 • Pořádáním pravidelných setkání občanů a zastupitelů tak, aby zastupitelé znali co nejpodrobněji názory občanů na straně jedné a občané byli co nejpodrobněji informováni o problémech, které musí zastupitelstvo města řešit, na straně druhé.
 • Spoluprací se státními, správními orgány, vládními a nevládními organizacemi na území ČR jakož i v zahraničí.
 • Prosazením metod přímé demokracie při rozhodování o zásadních otázkách dalšího rozvoje města, využitím nástroje místního referenda a petičního práva občanů.
 • Spolek bude organizovat odborné semináře, setkání občanů a přednášky na aktuální témata života města (např. z oblasti školství, životního prostředí, volného času dětí a mládeže, rozvoje města atd.).

2. Členství, práva a povinnosti členů spolku

 • Členem spolku se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s cíli a stanovami spolku.

2.1 Vznik a zánik členství ve spolku

2.1.1. Vznik členství ve spolku

 • O členství ve spolku je rozhodnuto Členskou schůzí na základě písemné žádosti o přijetí do spolku.
 • Členská schůze projedná přihlášku zájemce o členství a rozhodne o zápisu do seznamu členů.
 • Členská schůze rozhoduje na základě doporučení nejméně dvou stávajících členů spolku.
 • Členství ve spolku vzniká zápisem do seznamu členů spolku a zaplacením členského příspěvku.

2.1.2. Zánik členství ve spolku

 • V případě vystoupení člena ze spolku, členství zaniká dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství Výboru.
 • Vyloučením člena, který porušuje principy členství ve spolku zvlášť závažným způsobem.
 • Neuhrazením členského příspěvku ve stanovené lhůtě příslušného roku.
 • Zánikem členství ve spolku nevzniká nárok na vrácení adekvátní části ročního příspěvku.
 • Členství ve spolku zaniká automaticky zrušením spolku.
 • Smrtí člena spolku.

2.2 Práva a povinnosti člena spolu

2.2.1. Člen spolku má právo:

 • Zúčastnit se jednání Členské schůze, Výroční členské schůze a hlasovat na nich;
 • přispívat vlastními podněty k činnosti spolku;
 • volit a být volen do orgánů spolku;
 • být informován o činnosti a hospodaření spolku.

2.2.2. Člen spolku má povinnost:

 • Dodržovat stanovy spolku;
 • platit ve stanovené lhůtě určený členský příspěvek;
 • v rámci svých možností usilovat o naplnění cílů spolku;
 • hájit zájmy a stanovené cíle spolku.

3.Orgány spolku

1.   Členská schůze

2.   Výroční členská schůze

3.   Výbor

3.1. Členská schůze

 • Schází se dle potřeby a je svolávána Výborem na základě jeho rozhodnutí.
 • Je svolána Výborem pokud o to písemně požádá alespoň třetina členů spolku, v takovém případě je Členská schůze svolána do 1 měsíce od doručení žádosti Výboru.
 • Rozhoduje většinou hlasů přítomných členů spolku.
 • Rozhoduje o přijetí nových členů do spolku.
 • Schvaluje plán činnosti spolku na období do další Členské schůze.
 • Rozhoduje o způsobu plnění plánu činnosti spolku.
 • Pověřuje jednotlivé členy spolku úkoly, případně stanovuje termíny pro jejich plnění.

3.2. Výroční členská schůze

 • Je nejvyšším orgánem spolku.

3.2.1. Způsob svolání Výroční členské schůze

 • Je svolána Výborem minimálně jednou za rok.
 • Je svolána Výborem pokud o to písemně požádá alespoň jedna třetina členů spolku, v takovém případě je Výroční členská schůze svolána do 1 měsíce od doručení žádosti Výboru.
 • Rozhoduje většinou hlasů přítomných členů spolku.
 • Je usnášení schopná, je-li přítomna většina členů spolku.

3.2.2. Výroční členské schůzi přísluší

 • Rozhodovat o vyloučení člena spolku na základě návrhu Výboru.
 • Volit z členů spolku na dobu jednoho roku Výbor.
 • Určit další složení Výboru a funkce dalších členů Výboru (kromě předsedy a místopředsedy - tyto funkce jsou stanoveny stanovami spolku).
 • Odvolávat Výbor, nebo jednotlivé členy Výboru.
 • Schvalovat výši příspěvků na činnost spolku na další období (do další Výroční členské schůze)
 • Schvalovat rozpočet spolku na další období – tj. kalendářní rok.
 • Schvalovat účetní závěrku za uplynulý kalendářní rok.
 • Rozhodovat o ukončení činnosti spolku, nebo o sloučení s jiným spolkem usnesením Výroční členské schůze nadpoloviční většinou hlasů všech členů spolku.
 • Schvalovat změnu stanov spolku nadpoloviční většinou hlasů všech členů spolku.

3.3. Výbor

 • Výbor je statutárním orgánem spolku, tj. orgánem oprávněným jednat jménem spolku ve všech věcech, právo samostatně jednat jménem Výboru ve všech věcech má předseda a místopředseda.
 • Pokud tím Výbor pověří dalšího člena Výboru , má tento člen právo vystupovat jménem Výboru v záležitosti určené usnesením Výboru.
 • Výbor rozhoduje většinou hlasů svých členů.
 • Zasedání Výboru svolává předseda zpravidla jedenkrát měsíčně.

3.3.1. Složení Výboru

 • Výbor je pětičlenný – skládá se z předsedy, místopředsedy, ekonoma a dvou členů.
 • V čele Výboru stojí předseda, který řídí zasedání Výboru, Členské schůze a Výroční členské schůze.
 • V případě nepřítomnosti předsedy ho zastupuje místopředseda.
 • Hospodářskými a majetkovými záležitostmi spolku se zabývá ekonom.

3.3.2. Výboru přísluší

 • Svolávat Výroční členskou schůzi a Členskou schůzi.
 • Navrhovat vyloučení člena ze spolku v případě, že člen spolku porušuje principy členství ve spolku, stanovy spolku nebo poškozuje dobré jméno spolku zvlášť závažným způsobem.
 • Spravovat majetek spolku.
 • Činit veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku, s výjimkou těch která jsou vyhrazena Výroční členské schůzi a Členské schůzi.
 • Výklad stanov spolku.

4. Zásady hospodaření spolku

4.1. Majetek spolku

4.1.1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:

 • Příspěvky členů spolku, placené na základě rozhodnutí Výroční členské schůze.
 • Dary a jiná plnění fyzických a právnických osob.
 • S majetkem spolku a jeho finančními prostředky disponují předseda Výboru, místopředseda Výboru, ekonom Výboru, a to na základě usnesení Výboru.
 • K plnění úkolů spolku a k zajištění finančních zdrojů na činnost spolku může Výbor zřídit hospodářské zařízení.

4.2. Rozpočet spolku

 • Spolek hospodaří na základě rozpočtu spolku, jehož návrh schvaluje Výroční členská schůze.
 • O hospodaření spolku v rámci disponibilních zdrojů mimo schválený roční rozpočet rozhoduje Výbor.
 • Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána Výborem nejpozději do konce března každého roku.
 • Zprávu o hospodaření předkládá Výbor Výroční členské schůzi.
 • Hospodaření spolku se řídí platnou právní úpravou.
 • Příjmy spolku slouží pouze k zabezpečení činnosti, která je v souladu s cílem spolku.

5. Závěrečná ustanovení

Spolek je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Tyto stanovy byly schváleny výroční členskou schůzí dne 18.11.2015.

 

Napište nám

Pomocí formuláře napravo nám můžete kdykoliv zaslat váš dotaz, názor, či cokoliv týkající se našeho sdružení a jeho programu, proto neváhejte napsat.

Vyplňte formulář a stiskněte tlačítko odeslat.

Napří. e-mail, telefonní číslo, ...