HPZ - Hrádek potřebuje změny

Letošní rok je rokem volebním - nechcete se přidat a utvářet spolu s námi tvář a ráz našeho města ?

Nebojte se vyjádřit Vaše názory a přání - pojďte se podělit o Vaše sny pro naše město.

Volební program HPZ

Volební program 2018-2022

Zdravotnictví a sociální péče

 • Podpoříme zdravotní péči a pečovatelskou službu dostupnou pro všechny, kteří ji potřebují.
 • Připravíme výstavbu domu pro seniory s 24hodinovou péčí, včetně oddělení pro nemocné Alzheimerovou chorobou.
 • Postavíme nové výjezdové středisko zdravotnické záchranné služby.
 • Zrekonstruujeme Schubertovu vilu ve Václavské ulici, kde založíme komunitní centrum.
 • Dokončíme projekt výstavby nového moderního klubu seniorů u pošty.
 • Zavedeme „Senior taxi“.

Školství

 • Zajistíme dostatek míst ve školkách pro děti z našeho města, dokončíme projekt dětské skupiny a revitalizace školkových zahrad.
 • Budeme pokračovat v dalších projektech na podporu našeho školství, jak investičních, tak z oblasti výuky a prevence (např. nástavba nových učeben ZŠ Lidická, rekonstrukce učeben přístavby ZŠ TGM, bezbariérové školy, nové odborné učebny).

Bydlení

 • Dokončíme zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů Pod Ovčím kopcem.
 • Připravíme nové stavební pozemky na Zlaté Výšině pro desítky nových rodinných domů.
 • Přestavíme bývalé kino a torzo Azylu na bytový dům.
 • Postavíme nové byty pro rodiny v ulici Legionářská.

Kultura a sport

 • I nadále budeme podporovat a organizovat kulturní a sportovní akce pro všechny generace ve městě. Podpora sportovních klubů, kulturních a zájmových spolků a jejich akcí je pro nás samozřejmostí, spolkovou činnost vnímáme jako základ občanského soužití ve městě.
 • Budeme pokračovat ve výstavbě nových a obnově stávajících dětských hřišť a sportovišť ve všech částech města.
 • Dokončíme rekonstrukci Sokolovny a výstavbu nové městské knihovny.
 • Připravíme projekt nového kluziště.

Doprava

 • Udržíme rozsah a kvalitu dopravní obslužnosti pro občany Hrádku.
 • Vyprojektujeme nové chodníky a cyklostezky ve městě i mimo centrum (ul. Stará, Liberecká, Václavice, Dolní Sedlo …).
 • Naplánujeme další opravy komunikací ve spolupráci s vlastníky všech inženýrských sítí (plyn, voda, elektřina,telekomunikační sítě).
 • Budeme pokračovat ve spolupráci s Krajskou správou silnic při přípravě rekonstrukcí hlavních příjezdových silnic do Hrádku (ul. Liberecká, Rynoltická a Donínská).
 • I nadále budeme aktivními partnery SŽDC při projektování a budoucí rekonstrukci hrádeckého vlakového nádraží.

Rozvoj města

 • Naplánujeme další rozvoj infrastruktury do lokalit, kde chybí (vodovod Václavice, Dolní Sedlo, rozšíření vodovodu v Doníně, kanalizace Nová Loučná, čištění odpadních vod ul. Strmá).
 • Finančně podpoříme výstavby studní a domovních čističek odpadních vod v lokalitách, kde nebude vodovod a kanalizace.
 • Zůstaneme aktivní ve vyjednávání s provozovatelem centrálního zdroje tepla, s cílem zajistit občanům výhodnější ceny tepla.
 • Dokončíme modernizaci veřejného osvětlení, jako cestu k úspoře energie a zvýšení bezpečnosti občanů ve všech částech našeho města.

Bezpečnost

 • Budeme usilovat o pokračování aktivní spolupráce Městské policie a Státní policie. Zlepšíme vybavenost městské policie a zefektivníme její činnost. Navýšíme počet městských strážníků.
 • Podpoříme další omezování heren na území města.
 • Budeme spolupracovat s Povodím Labe na údržbě Lužické Nisy, Václavického, Oldřichovského a Donínského potoka a dalších toků ve městě a všech jeho částech.
 • Nadále budeme podporovat činnost složek Integrovaného záchranného systému na území města a jeho okolí, zejména Jednotky SDH města Hrádek nad Nisou a Dolní Sedlo.
 • Budeme pokračovat v prevenci proti živelným pohromám, zejména vysoké vodě a větru.

Otevřená radnice a společné rozhodování

 • I nadále chceme otevřeně rozhodovat o budoucnosti města s využitím anket, veřejných projednávání projektů, Dnů starosty, webu města a sociálních sítí.
 • Pravidelně budeme organizovat setkání a diskuse s občany ve všech částech Hrádku.
 • Podpoříme činnost osadních výborů ve všech částech města.
 • Budeme pokračovat v nastaveném trendu otevřeného zadávání veřejných zakázek a zveřejňování informací o nich na webu města.
 • Budeme i nadále provozovat vstřícný a dostupný městský úřad jako přátelský servis pro občany, živnostníky, firmy, spolky a návštěvníky města.

Odpovědné hospodaření

 • Budeme pokračovat v zodpovědném hospodaření s majetkem města bez neúměrného zadlužování.
 • I nadále prioritně podpoříme projekty placené z dotačních programů.
 • Aktivně pomůžeme vzniku dalších pracovních míst ve městě, prostřednictvím rozšiřování průmyslové zóny u mezinárodní rychlostní komunikace.
 • Budeme pokračovat v programu nekompromisního vymáhání dluhů a všech opatření s tím spojených.

Zeleň a péče o krajinu

 • Budeme se prioritně věnovat obnově, údržbě a rozšiřování městské zeleně, parků a alejí.
 • Budeme dále zvelebovat hřbitovy, drobné sakrální památky i pietní místa.
 • Zodpovědně budeme pečovat o kulturní dědictví a památky (Kulturní dům Beseda, bytový dům Azyl, drobné sakrální památky na území celého města).
 • Zpřístupníme les v bývalém dobývacím prostoru cihelny jako místo aktivního odpočinku - lesopark.
 • Zkrášlíme město květinovými záhony.

Kristýna a další turistické atraktivity

 • Dokončíme úpravy rekreačního areálu Kristýna a jeho okolí, v citlivém duchu a s ohledem na zachování jeho přírodního rázu (nová mola, úprava severní pláže, nové travnaté plochy).
 • Zachováme motivační permanentky na vstup do areálu Kristýna pro obyvatele našeho města.

Pořádek a odpadové hospodářství

 • Zefektivníme stávající odpadové hospodářství (snížení množství komunálního odpadu) - s cílem zachování přijatelného poplatku pro obyvatele města.
 • Zachováme rozsah služeb sběrného dvora.
 • Nakoupíme vlastní strojní vybavení pro údržbu zeleně a sekání krajnic.

Benar

 • Dokončíme analýzu rizik pro zjištění rozsahu staré ekologické zátěže, zajistíme financování jejího případného odstranění.
 • Se zapojením veřejnosti povedeme debatu o budoucím smysluplném a potřebném využití areálu.

Starší volební programy ke stažení

Volební program 2010 - 2014 (PDF)

Volební program 2006 - 2010 (PDF)

Volební program 2002 - 2006 (PDF)


Napište nám

Pomocí formuláře napravo nám můžete kdykoliv zaslat váš dotaz, názor, či cokoliv týkající se našeho sdružení a jeho programu, proto neváhejte napsat.

Vyplňte formulář a stiskněte tlačítko odeslat.

Napří. e-mail, telefonní číslo, ...