HPZ - Hrádek potřebuje změny

Letošní rok je rokem volebním - nechcete se přidat a utvářet spolu s námi tvář a ráz našeho města ?

Nebojte se vyjádřit Vaše názory a přání - pojďte se podělit o Vaše sny pro naše město.

Volební program HPZ

Volební program 2014-2018

1. Město pro lidi

Chceme společně s vámi rozvíjet město, kde se žije dobře všem generacím, kde si každý může najít prostor pro svůj volný čas, zájmy a záliby. Město, kde může každé dítě chodit do školky, kde školy nabízejí kvalitní výuku a kde je dostatek sociálních a zdravotních služeb.

 • Podpora zdravotní péče a pečovatelské služby dostupné pro všechny, kteří ji potřebují.
 • Výstavba nového zdravotnického střediska v Azylu.
 • Další rozšíření sociálních služeb s podporou neziskových organizací.
 • Dostatek míst ve školkách pro děti z našeho města.
 • Pozemky pro výstavbu rodinných domů v nových lokalitách.
 • Navýšení podpory činnosti spolků a sportovních organizací a další rozvoj zájmové činnosti pro děti a mládež.
 • Podpora a organizování kulturních a sportovních akcí pro všechny generace ve městě.
 • Udržení rozsahu dopravní obslužnosti pro obyvatele města.
 • Nové chodníky a cyklostezky ve městě i v okrajových částech.
 • Rozšíření a údržba dětských hřišť, sportovišť, počtu laviček a odpadkových košů a dalších prvků městského mobiliáře ve všech částech města.
 • Výstavba nové knihovny v multifunkčním centru Brána Trojzemí. Postupná rekonstrukce DK Beseda, sokolovny, Lidového domu, Schubertovy vily (současná knihovna) a dalšího majetku města.
 • Postupná rekonstrukce DK Beseda, sokolovny, Lidového domu, Schubertovy vily (současná knihovna) a dalšího majetku města.
 • Opravy a zlepšování stavu a vybavení mateřských, základních škol, domu dětí a základní umělecké školy pro naše děti.
 • Dlouhodobá údržba a zvelebování hřbitovů a pietních míst.
 • Další změny rekreačního areálu Kristýna a jeho okolí.
 • Zachování motivačních permanentek na vstup do areálu Kristýna pro obyvatele našeho města.
 • Obnova, údržba a rozšiřování městské zeleně, parků a alejí.

2. Otevřené a vstřícné město

Naším cílem je zapojení stále většího počtu obyvatel do rozhodování o budoucnosti města. Obyvatelé musí mít možnost ovlivňovat dění ve městě častěji než jednou za čtyři roky ve volbách.

 • Otevřené rozhodování o budoucnosti města s využitím anket, veřejných projednávání projektů, Dnů starosty, webu města a sociálních sítí.
 • Pravidelná setkání a diskuse s občany ve všech částech města.
 • Osadní výbory ve všech částech města.
 • Transparentní veřejné zakázky a informace o nich na webu.
 • Rozklikávací rozpočet města na webových stránkách.
 • Vstřícný a dostupný městský úřad jako přátelský servis pro obyvatele, živnostníky, firmy, spolky a návštěvníky města.
 • Budování bezbariérových přístupů do veřejných budov města - výtah na radnici pro lepší přístup starším a imobilním občanům.
 • Vytvoření rozvojového plánu “Hrádek 2025” společně s občany.

3. Bezpečné a spravedlivé místo pro život

Chceme, aby Hrádek nad Nisou byl bezpečné město. Budeme prosazovat pravidlo, že všichni mají nejenom stejná práva, ale také stejné povinnosti.

 • Aktivní spolupráce městské policie a Policie ČR. Navýšení počtu městských strážníků pro nepřetržitou službu.
 • Rozšíření kamerového systému do dalších problémových lokalit jako nástroje prevence kriminality a vandalismu.
 • Pokračování v programu nekompromisního vymáhání dluhů a všech opatření s tím spojených.
 • Diskuze nad dalším omezováním heren na území města.
 • Investice do dalších protipovodňových opatření ve městě.
 • Pokračování spolupráce s Povodím Labe na údržbě Lužické Nisy, Václavického, Oldřichovského a Donínského potoka a dalších toků ve městě a všech jeho částech.
 • Zajištění odpovídajícího vybavení jednotek dobrovolných hasičů a podpora jejich činnosti.

4. Hospodárné a zdravé město

Všichni chceme bydlet a pracovat v pěkném a upraveném městě, které se odpovědně stará o svůj majetek a pečuje o prostředí, ve kterém žijeme.

 • Odpovědné hospodaření s majetkem města bez neúměrného zadlužování.
 • Prioritní podpora projektů podpořených z dotačních programů.
 • Postupná obnova a modernizace veřejného osvětlení jako cesta k úspoře energie a zvýšení bezpečnosti občanů ve všech částech našeho města.
 • Podpora vzniku dalších pracovních míst ve městě a rozšiřování průmyslové zóny u mezinárodní rychlostní komunikace.
 • Vybudování vodovodní a kanalizační sítě tam, kde je to technicky a ekonomicky možné.
 • Pokračování finanční podpory výstavby studní a domovních čističek odpadních vod v ostatních lokalitách.
 • Efektivní opravy silnic ve spolupráci s vlastníky vodovodů, plynovodů a kanalizací.
 • Aktivní účast města na jednání s provozovatelem centrálního zdroje tepla o výši ceny tepla tak, jako doposud.

Starší volební programy ke stažení

Volební program 2010 - 2014 (PDF)

Volební program 2006 - 2010 (PDF)

Volební program 2002 - 2006 (PDF)


Napište nám

Pomocí formuláře napravo nám můžete kdykoliv zaslat váš dotaz, názor, či cokoliv týkající se našeho sdružení a jeho programu, proto neváhejte napsat.

Vyplňte formulář a stiskněte tlačítko odeslat.

Napří. e-mail, telefonní číslo, ...